讲中国历史,看历史知识,尽在讲历史网

煮酒三国之曹操抢天子和借势营销

来源:讲历史2017-12-30 11:05:20责编:鹅卵石人气:
字号:小号|大号
【内容导读】曹操之所以能上演一幕精彩的借势营销,主要有以下几点:第一;符合消费者的心理需求。当时虽然诸侯纷争,天下大乱,纲常废弛,但天下人心依然向汉。第二;具备借势的实力。…

cáocāo

zhīsuǒnéngshàngyǎnjīngcǎidejièshìyíngxiāo,zhǔyàoyǒuxiàdiǎn:
xiāofèizhědexīnqiú dāngshísuīránzhūhóufēnzhēng,tiānxiàluàn,gāngchángfèichí,dàntiānxiàrénxīnránxiànghàn èrbèijièshìdeshí sān shì yùnyònghuīdàolínjìnzhì,chōngfèndewéisuǒyòng 

hànjīngbǎinián,dàoledōnghànniánhànxiànshí,zhōngjiējìnle寿shòuzhōngzhèngqǐn zhèjiùnéngjiěshìzàihànxiàntáochūzhǎngānshíjǐnxiàngzhūhóuzhàoyàoqiúqínwángshíérxiǎngyīngzhěliáoliáodeyuányīn zhūhóurènwéihànxiànshìtàngshǒudeshān,běnláizàidesānfènxiāoyáozài,zuòwēizuò,huángnòngdàozhèbiānlái,shìnòngle,gāizěnmehòucáishì zhūhóuběnshàngdōushìzhèyàngxiǎngde,chúlecáocāo!jiùshìzhòngtóng,zàibiérénháizàiwéiqínwángshìfǒuyǒuyòngérzhēnglùnshí,qīnchū,huǒbīng,tíng,gǎnwǎngqínwáng,cóngérshàngyǎnlejīngcǎidejièshìyíngxiāo,cónghòujiātiānlìngzhūhóu,kāichuàngleshǔcáocāodequánxīnshídài 

shí,zàisānguózhōng,zuìxiānxiànhànxiànjiàzhídeshìcáocāoérshìdǒngzhuó,xiǎngyīngjiāngjun1jìndehàolìng,jìnjīngqínwángzhūmièhuàndǎng,shàngdàolecānghuángtáochūjīngchéngdeshǎodāngshíháishìchénliúwángdehànxiàn,yánzhīzhōngxiànchénliúwángyán,ēnwēibìngshī,āndāng,érshǎoànruònéng,shìjiùchǎnshēnglefèishǎochénliúwángwéideniàntóu dāngshíyīnwéidǒngzhuójiǔzài西liáng,zàijīngchéngméiyǒuyǐngxiǎng,wéilezàiduǎndeshíjiānshùdepǐnpáiyǐngxiǎng,dǒngzhuóxiǎngdàolefèijiùxīn,wéixúndejun1shī,xiàngdǒngzhuóchénshùleliǎnghàizhīlùn liǎngxiàorén,fèijiùxīnmíngchuíqīngshǐ
èrjiātiānlìngqúnchén,jìnérmóutiānxià hàichéngwéizhòngshǐzhīdehǎo cóngdejiànjiěláikàn,zuìzǎomíngbáitiānyòngchùhǎochùdeshìcáocāo,érshìzuìzǎoshíshīdeshìcáocāoérshìdǒngzhuó 

dǒngzhuófèijiùxīn,yōngchénliúwángwéihànxiàn,shíjiānquánqīngcháo,shìtāotiān,chēngshàng dànshìdǒngzhuózhèmǎnghàndezhànluèshuǐzhǔnxiǎnráncáocāoxiàng,duìjiātiānlìngqúnchéndeyùnyòngshífènyǒuxiànzhuōliè,wèideshālèilehuàjiědechóuhèn zhōngzàiwángyǔndeyùnzuòxià,dǒngzhuózhōngleměijiān,guānèhuà
zàiděngdeyùnzuòxià,dǒngzhuópéngzhàngdàolexiǎngzuòhuángdefènshàng,shìdǒngzhuódewángjiùshuǐdàochéngle 

dǒngzhuódejièshìyíngxiāozǒngshàngshìshībàide,suīrányǒujièshìdeshí,quèbèijià shì dezhànluèshuǐzhǔn,zuìhòuluòshēnbàimíngliè dǒngzhuódeshībàigěilecáocāohuì,cáocāochāoyuèledǒngzhuódejiātiānlìngqúnchéndechūjiēduàn,zhíjiējìndàojiātiānlìngzhūhóudegāojiēduàn,shìgèng广guǎngkuò,shǒuduàngèngfēng,yuēshùgèngjiāndìng cáocāojiātiāndejiùshìquántiānxiàde,chāoyuèledǒngzhuókòngzhìjīngchéngzhōubiāndexiǎo
cáocāojiātiānyùnyòngdeshìēnwēibìng使shǐ,wéicáishìdewángdào,chāoyuèledǒngzhuóshùnzhěchāngzhěwángdedàocáocāojiātiāndejiùxiàzhīwéihànchéncuànhàndeyuán,chāoyuèledǒngzhuópéngzhàng,xiǎngwéidelángxīn dǒngzhuócáocāodechàzhèngshìtiānshàngrénjiān,gāoxiàn 

shícáocāoyǒuliǎngqiǎngtiān,shìyuánshàowéiméngzhǔ,zhàoshízhūhóutǎodǒngzhuó,sūnjiānkuángbiāoshādàojīngjiāo,cáocāodàisānqiānqīnggǎndào,cáocāokuāngpiànsūnjiānyǒuwànrén,bìngbǎichūliǎngtiáodàoràngsūnjiānxuǎn,shìjìnjun1jīngchéng,shōushèngguǒshí
èrshìzhuīdǒngzhuó,qiánwèibo sūnjiānránxuǎnleqiánzhěbìngdebīngjiāogěilecáocāo zhīyǒucáocāomíngbáihànxiàncáishìzuìdeshèngguǒshí,suǒwèidezhuīdǒngzhuóguòshìqiǎnghànxiàndejièkǒu,dànshìcáocāozhōngledǒngzhuódemái,bīngbàiérguī cáocāodeshībàishìránde,shíshìjièdàohànxiànzhèshìde,yīnwéideshíháibèi zhōngdǒngzhuóle,cáocāodehuìláile,zhèshícáocāoyǒuleyǎnzhōugēn,bīngzhànjiāngduànkuòchōngchéngwéimíngshídefāngzhūhóu,zhèshíhànxiàndetáowángluòyángyàoqiúqínwángdezhàolìngjiùchénglemíngzhèngyánshùn,cáocāozhōngjièshìchénggōng,qiǎngdàolehànxiànzhèxiāng,cónghòujiātiānlìngzhūhóu,zònghéngbǎi,chéngwéiběifāngzuìyǒushídejun1tuán 

cáocāozhīsuǒnéngshàngyǎnjīngcǎidejièshìyíngxiāo,yíngxiāodàolezuìshídejun1tuán,wèizhìwèiwáng,zhǔyàoyǒuxiàdiǎn:
xiāofèizhědexīnqiú dāngshísuīránzhūhóufēnzhēng,tiānxiàluàn,gāngchángfèichí,dàntiānxiàrénxīnránxiànghàn èrbèijièshìdeshí qiǎngtiānzhīsuǒshībài,jiùshìyīnwéishíbèi,děngyǒulegēn,bīngzhuàng,zhōngjièshìchénggōng sān shì yùnyònghuīdàolínjìnzhì,chōngfèndewéisuǒyòng cáocāojièdàohànxiànzhèshìhòu,chōngfènyùnyòngzhèyōushìzhěngzhūhóudeyuán,yòngmenzhījiāndemáodùn,zhūyuánshù,miè,bàiyuánshào,shōuliúcóng,yíngxiāoshǒuduànfēngduōyàng,zuàndeshìpénmǎnmǎn 

cáocāodejièshìyíngxiāoshùzàidāngxiàzuìzhíjièjiàn mezàidāngxiàshímeshìjièshìyíngxiāone?jièshìyíngxiāoshìjiāngxiāoshòudedeyǐncángyíngxiāohuódòngzhīzhōng,jiāngchǎnpǐndetuī广guǎngróngdàoxiāofèizhěwénjiàndehuánjìng,使shǐxiāofèizhězàizhèhuánjìngzhōnglejiěchǎnpǐnbìngjiēshòuchǎnpǐndeyíngxiāoshǒuduàn biǎoxiànwéitōngguòméizhēngduóxiāofèizhěyǎnqiú jièzhùxiāofèizhěshēndechuán kàoqīngsōngdefāngshìděngqiánhuàyǐndǎoshìchǎngxiāofèi huànyánzhī,便biànshìtōngguòshùnshì zàoshì jièshìděngfāngshì,qiúgāohuòchǎnpǐndezhīmíng měi,shùliánghǎodepǐnpáixíngxiàng,bìngzuìzhōngchéngchǎnpǐnhuòxiāoshòudeyíngxiāoluè 

2009

nián6yuè,hǎoláipiàn biànxíngjīngāngzhīduòluòzhědechóu quánqiúgōngyìng měi&
#8226bāngwēiwénfēngérdòng,kāizhǎnjièshìyíngxiāo cóng2009nián6yuè15hào,zài广guǎnggàogōngdebāngzhùxià,měi&#8226bāngwēiquánmiànkāizhǎn měi&#8226bāngwēi  biànxíngkàn zhǔxuānchuánhuódòng,jièshìyíngxiāohuódòngzhezhòngtuī广guǎngměi&#8226bāngwēide2009xiàshízhuāng,biànxíngjīngāngquánqiúgōngyìngzhǎnkāiliánpǐnpáizuò,zhǐzàijiāqiángměi&#8226bāngwēizhèlíngshòupǐnpáideguóxíngxiàng,jièzhùzhèshìjiànzhìzàoxīndepǐnpáihuà měi&#8226bāngwēibiéwéibiànxíngjīngānglièshèlelièdeshì,gòng200duōkuǎnyán,tóngshízàidiàn,wǎngluò,zhì,diànyǐngyuànxíngchéngliándòngtóufàngliàngzhǒngxíngshìde广guǎnggào  biànxíngjīngāng shìměibāngwēibiāoxiāofèiqúnshífènàidediànyǐng,měi&#8226bāngwēijièzhù biànxíngjīngāngzhīduòluòzhědechóu quánqiúgōngyìngzhèshìjiànshǒutóukāizhǎnjièshìyíngxiāo,jǐngāolexiàzhuāngdexiāoshòu,tóngshíshìpǐnpáixíngxiàngzàibiāoqúnzhōngbiàngèngjiāshēngdònggèngjiāláo 

2010

nián6yuè,4niándeshìjièbēizhènghuǒjìnhángzhe,zhōngguóguānzhòngzàixīnshǎngqíngshèdeqiúdàiláidemèishí,xīnxiànměichǎngsàidezhōuwéiduōle4dehàn   zhōngguóyīng ,ràngzhōngguóguānzhòngbèigǎnqīnqiē nánfēishìjièbēisàichǎngshàng,zhōngguóqiúwèinéngzhǎnshìdefēngcǎi,dànzhèjièshìjièbēisàichǎngshàng,zhōngguóquèlìngzhǒngfāngshìzhǎnshìzhedefēngcǎi yīngshìjièbēiguānfāngzànzhùshāngdeshēnfèn,zài64chǎngsàizhōngshǎnliàngdēngchǎng zhèshì1930niánchuàngbànshìjièbēilái,zànzhùshāngzhōngchūxiànzhōngguódemíng,shìquánqiújiāzàishēngnéngyuáncānshìjièbēishèngyàn,shuōyīngwéitóu2亿rénmín zàishìjièbēibànjiān, rán chūxiànzàishìjièbēisàichǎng,diàocuòshǒudemíngjīngrén,ràngshǎoréntóuláiguānzhùdeguāng,tōngguòzhǒngjìnglejiěyīngjiūjìngshìzuòshímede,jǐnbǎijiùyǒu558000tiáodesōusuǒjiéguǒ,jiànpǐnpáiyǐngxiǎngzēng zuìwéizhíjiēdeshìyīngzuìjìnyīngjiēxiá,láicǎi访fǎngdeméiránzēngjiāhěnduō,xiāoshòushāngzēngjiāle,hǎozuòle zhōngyāngdiànshìtáicáijīngpíndàobàodàozhèjiāzàiměiguóniǔyuējiāosuǒshàngshìdeshìjièbēi广guǎnggàochūxiànhòushìzhífānle2fān zhèzhǒngtóuzhīyǒuxuǎnshìjièbēicáihuìhuòdeguānzhù,depǐnpáideshēng,fēnghòudehuíbào 

shìjièbēishìquánqiúzhǔ,guórénguānzhùdeshì,shìránxíngchéngquánmíngāoguānzhùde shì  zhōngguóyīngcóngdìngchéngshàngmǎnleguórényīnwéizàishìjièbēishàngkàndàozhōngguóqiúdexīnquēhàn,zàimǎnshìyīngwéndelogozhōng, zhōngguóyīng zhèhànchéngwéizhǒngxiàngzhēng,zhōngguójuédexiàngzhēng zhèdiàoleshìjièrénmíndehǎoxīn,mǎnlezhōngguórénmíndeàiguóxīn shùnyīngcháoliúdeshǒudetóu,zhāngxiǎnleshí,yínghuòtóushāngderènránshìshuǐdàochéngdeshì 

hǎofēngpíngjiè,sòngshàngqīngyún shēnāndàodecáocāotōngguòjièhànxiànzhèshìchéngjiùle,gèngduōdezhōngguójiāngtōngguòjièshìchéngjiùdepǐnpái 

 • 枭雄刘备与奸雄曹操:两位帝王到底差距在哪?

  刘备寄居曹操门下时,曹操曾从容对刘备说:“今天下英雄,唯使君与操耳。”可见刘备之雄。较之曹操、孙权,“枭雄”虽不及“奸雄”,但胜过“英雄”。《三国演义》中,魏、蜀、吴三方的代表人物曹操、刘备、孙权详情>>

  2015-07-31 14:52:32
 • 曹操非小人,刘备竟好色?

  毛宗岗在《读三国志法》中说,三国之奇,“以古今人才之聚未有盛于三国者也”。要理解三国,首先要从理解其中的人物入手,也可以说,要感受《三国志演义》的魅力,最终要归结到对其中瑰智奇行之详情>>

  2017-12-30 11:05:20
 • 水煮三国:曹操营销“汉武帝”

  作为一家百年老店,东汉实业公司这一大型国有垄断企业曾经创下了辉煌的市场业绩,其麾下的光武帝等知名品牌深深为消费者所认同。然而,由于公司内部有“十常侍”之称的张让等十位高管的徇私舞弊详情>>

  2017-12-29 18:14:00
 • 历史的抉择:汉献帝有无可能铲除曹操执掌政权?

  从谥法上看,刘协谥号为“孝献皇帝”,孝是汉朝皇帝谥号的惯例,而后一字的含义是“聪明睿哲曰献,知质有圣曰献”,由此可见“献”是一个美谥,而刘协也当是一个聪明睿智的人,有史实为凭,就是详情>>

  2017-12-29 15:29:04
 • 毛泽东为曹操翻千年冤案 真正用意何在

  毛泽东生前多次评曹操,还说过“我的心与曹操是相通”的话,但他从未讲过自己评曹操的真正用意。毛泽东如何评价曹操在毛泽东评曹操的那个时候,社会上的人们普遍对曹操存有偏见,戏剧里演的曹操详情>>

  2017-12-29 15:01:37
 • 曹操非凡而复杂的一生:挟天子以令诸侯

  曹操在政治、军事上站稳了脚跟之后,便开始了更进一步的行动,他以敏锐的政治嗅觉,迅速捕捉到了一个重要的历史机遇,并立刻采取行动,出乎寻常地走在了其他所有军阀的前面,显现出了一个卓越的详情>>

  2017-12-29 13:58:31
 • 隐藏的历史——曹操追杀匈奴使者之谜

  《世说新语;容止》中记载:魏武将见匈奴使,自以形陋,不足雄远国,使崔季珪代,帝自捉刀立床头。既毕,令间谍问曰:“魏王何如?”匈奴使答曰:“魏王雅望非常;然床头捉刀人,此乃英雄也。”详情>>

  2017-12-29 13:58:25
 • 得陇望蜀——曹操平汉中而不攻西蜀之辨析

  建安二十年七月,曹操陷阳平,入南郑,军势大振。下一步是乘势入蜀,抑或见好即收呢?曹操选择了留军据守而大军引还,后世多有人为之惋惜,裴松之曰:“魏武后克平张鲁,蜀中一日数十惊,刘备虽详情>>

  2017-12-29 11:35:08
 • 刘备逃离曹操竟然是因为怕皇帝?

  刘备的前半生一直生活在颠沛流离当中,到处投人寄人篱下。陶谦死后刘备坐收徐州,但是不久被吕布占领,刘备无奈之下投奔了曹操,并且帮助打败了徐州的吕布详情>>

  2017-12-29 11:35:05

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科

水煮三国:曹操营销“汉武帝”

作为一家百年老店,东汉实业公司这一大型国有垄断企业曾经创下了辉煌的市场业绩,其麾下的光武帝等知名品牌深深为消费者所认同。...详情>>

揭秘鸦片战争签订的条约是什么

英法联军发动第二次鸦片战争的借口是“亚罗号事件”和“马神甫事件”,当然之所以发动战争则是因为他们要求与满清政府修约遭到了...详情>>

天下免费料大全